Charakteristika koupacího jezírka a biobazénu

Při stavbě koupacího jezírka a nebo biobazénu je třeba mít nejdříve na paměti, co vlastně je koupací jezírko a co biobazén. 

Koupací jezírko 

Koupací jezírko je uměle vytvořené jezírko přírodního charakteru, které je určeno ke koupání, bez přítoku. Dle způsobu čištění vody a množství technologických zařízení se rozdělují na 3 kategorie. 

Kategorie číslo 1 – jezírko s ryze přírodní systém, bez jakýchkoliv technických opatření se stojatou vodou. Jezírko se vyznačuje bujnou vegetací, velkým množstvím vodních organismů a může se v určitých obdobích zhoršit kvalita vody, resp. její průhlednost v důsledku zvýšeného výskytu fytoplanktonu. Rostlinami osázená část se nazývá regenerační zóna. V tomto případě zabírá z celkové plochy 60 až 70 %. Koupací (užitková část), činí jen 30 až 40 % plochy. Na všech plochách v jezírku se tvoří biofilm. Jezírko nevyžaduje pravidelnou údržbu, z hlediska stavby je nejméně náročné. Čistí se pouze odsátím sedimentů ze dna jednou ročně. 

Kategorie č. 2 – jezírko s přírodním čištěním vody, vybavené čerpadlem. Voda cirkuluje mezi užitkovou a regenerační zónou. Filtrační proces je zajištěn planktonem a užitečnými bakteriemi. Voda je nasávána přes skimmer, který sbírá z hladiny většinu nečistot, které se do jezírka dostanou. Regenerační plocha zaujímá minimálně 50 % z celkové plochy. 

Kategorie č. 3 – jezírko přírodního vzhledu s nuceným okruhem vody, které zajišťuje čerpadlo s malým průtokem. Voda proudí přes skimmer do mineralizačního filtru, kde dochází k mineralizaci organických látek a rozkladu vázaného fosforu na složku, jež mohou absorbovat vodní rostliny, zejména ponořené. Výtok z filtru musí být vyveden do míst, kde se může uvolněný fosfor vázat, tzn. do regenerační zóny, apod. 

Součástí vodního prostředí všech tří předešlých typů jezírek jsou i vodní řasy, které za určitých okolností jsou velmi žádoucí a užitečné pro zajištění kvalitní a čisté vody. 

Biobazén (přírodní bazén) 

V současnosti rozlišujeme 2 typy biobazénů. 

Typ č. 1 – koupací bazén bez funkčních regeneračních zón, rostliny zde hrají pouze dekorativní funkci. Voda proudí vysokou rychlostí přes filtrační zařízení, kde se vytváří biofilm. Obsah volného fosforu nesmí překročit 10 mikrogramů na 1 litr vody. Voda obsahuje málo planktonu. Veškeré živiny jsou vázány biofilmem. 

Typ č. 2 – biobazén zcela bez rostlin. Kvalitu vody zajišťuje filtrační systém s vysokou proudící rychlostí 24 hodin denně. Voda obsahuje málo planktonu. Významnou roli zde hraje biofilm. Tento typ může být vybaven např. systémem Hydrobalanc, který zaručí požadovanou kvalitu vody bez pomocí rostlin, planktonu a ostatních živočichů, běžně se vyskytujících ve vodním prostředí.